S67127

26.4.-3.5.2020
Bez stravy
1 843 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

S45093

2.5.-9.5.2020
Bez stravy
508 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S02465

6.6.-13.6.2020
Bez stravy
1 140 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S11215

6.6.-13.6.2020
Bez stravy
2 199 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

S30231

20.6.-27.6.2020
Bez stravy
3 353 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S35206

27.6.-4.7.2020
Bez stravy
2 382 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

S09256

27.6.-4.7.2020
Bez stravy
2 847 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S46366

27.6.-4.7.2020
Bez stravy
1 100 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

S42196

5.7.-12.7.2020
Bez stravy
4 750 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Terminus

Stockholm, Švédsko
19.7.-23.7.2020
Snídaně
21 990 Kč

Doprava: Letecky (Praha)
Hvězdiček: 4

S07018

1.8.-8.8.2020
Bez stravy
3 157 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

Ohsbruk

1.8.-8.8.2020
Bez stravy
2 238 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S08511

8.8.-15.8.2020
Bez stravy
2 206 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S67109

15.8.-22.8.2020
Bez stravy
3 625 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S41232

22.8.-29.8.2020
Bez stravy
2 003 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S20099

29.8.-5.9.2020
Bez stravy
1 398 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S30239

12.9.-19.9.2020
Bez stravy
5 873 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

S42123

12.9.-19.9.2020
Bez stravy
841 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S11157

19.9.-26.9.2020
Bez stravy
3 456 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S50157

19.9.-26.9.2020
Bez stravy
1 300 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S25067

26.9.-3.10.2020
Bez stravy
1 472 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S04972

17.10.-24.10.2020
Bez stravy
1 370 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 3

S11414

17.10.-24.10.2020
Bez stravy
2 865 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 2

Söderåkra

21.11.-28.11.2020
Bez stravy
3 052 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4

S06483

19.12.-26.12.2020
Bez stravy
1 027 Kč

Doprava: Vlastní Hvězdiček: 4
Zájezdy od INVIA.cz